The Respiratory Sound Features of COVID-19 Patients Fill Gaps between Clinical Data and Screening Methods

Yiqun Hu, Wensheng Pan, Changhua Zhang, Jianfeng Cai , Yinghui Huang, Sijun Meng, Yi Zhang, Shuisheng Wu, Yu Zhang, Yawei Zhang, Yixiang Ye, Qifeng Wei, Niangui Zhao, Jianping Jiang, Xiaoying Ji, Chunxia Zhou, Chao Zheng, Wen Zhang, Lizhong Xie, Yongchao Hu, Jianquan He, Jian Chen, Wangyue W.

  • Name: Yiqun Hu, Wensheng Pan, Changhua Zhang, Jianfeng Cai
  • Phone: +86-592-2590151
  • Country: China
  • Received date: 07 September, 2020
  • Accepted date: 26 February, 2021
  • Published date: 05 March, 2021

Designation: Department of Gastroenterology, Zhongshan Hospital Xiamen University, PR China; Zhejiang provincial people’s hospital, People’s Hospital of Hangzhou Medical College, PR China; Center for Digestive Disease, the Seventh Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, PR China; Center for medical treatment of COVID-19, First Hospital of Nanping, PR China.

Citation: Huang Y, Meng S, Zhang Y, Wu S, Zhang Y (2021) The Respiratory Sound Features of COVID-19 Patients Fill Gaps between Clinical Data and Screening Methods. J Health Sci Dev Vol: 4, Issu: 1 (08-15).

Copyright: © 2021 Huang Y et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Fulltext Under Construction
Facebook
Twitter
LinkedIn